Informácia o spracovaní osobných údajov

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Spoločnosť Libuše Židková realizuje spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami ohľadom predaja produktov (alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím takej zmluvy), a ďalej realizuje spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Libuše Židková, so sídlom Holasická 8, 74705 Opava NEJSME plátci DPH, identifikačné číslo: , zapísaná v obchodnom registri vedenom (ďalej iba „správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Libuše Židková, Holasická 8, 74705 Opava NEJSME plátci DPH, adresa elektronickej pošty info@manzetky.cz, telefón +420 737 953 953.

1.3. Správca nemenoval pověřence pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:

2.1.1. splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“);

2.1.2. splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenie, a to konkrétne predovšetkým splnenie povinností uložených správcovi obecne záväznými právnými predpismi, predovšetkým zákonom č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Sb., o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Sb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady, alebo vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú obecne záväznými právnymi predpismi.

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizáciu platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcu technické služby súvisiace s prevádzkovaním e-shopu, vrátane prevádzkovania software a ukladania dát.

5.2. Príjemcami Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné úrady v prípadoch, keď tak správcovi ukladajú obecne záväzné právne predpisy.

5.3. Správca nemá v úmysle poskytnúť Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.

6. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovávania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Pokiaľ by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte mimo iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

6.3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu splniť.

 
CHCETE VEDIEŤ O NOVINKÁCH A AKCIÁCH AKO PRVÝ?
Tak neváhajte a prihláste sa k odberu noviniek